Tidigare event

 


 

Våren 2015

 

   

House of knowledge_by_Tim Green CC BY 2.0 Vårens Torghandlar har fokus på inkludering, kreativitet och mediekunnighet och lyfter frågan hur en skola, som förbereder elever för studier, arbete och delaktighet i samhälle och samhällsutveckling i en digital tid, ser ut?

 

 

Är du intresserad av att berätta hur du arbetar i förskolan/skolan eller hur ni arbetar med förändring i verksamheten/stadsdelen?
Kontakta helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

 

Information besökare >>

Information föreläsare >>

 
 
18 feb

Torghandel IKT - Inkluderande undervisning

 

 

inclusion2Hur kan man arbeta med olika uttrycksformer, för att ge alla elever möjlighet att få syn på och bidra med sitt lärande?

 

Hur kan iPads användas för att stödja en inkluderande undervisning? Vilka kompensatoriska hjälpmedel kan en elev med läs- och skrivsvårigheter ha nytta av? Hur kan en nyanländ elev, delta i ett samtal med svensktalande elever, innan svenskan är på plats?

 

I dagens Torghandel visar lärare och pedagoger, i olika verksamheter, exempel på hur de använder IKT som stöd för en inkluderande undervisning.

 

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:

onsdag 18 februari 13:00-16:00 Grundskolans lägre åk >>
onsdag 18 februari 15:00-18:00 Gymnasiet/grundskolans högre åk >>


 
     
     
20 feb

Torghandel IKT -
Kreativitet och mediekunnighet i förskolan

 

 

Stor och liten PixabayHur utnyttjar vi tekniken i förskolan så att barnen får uppleva,utforska och skapa? Och hur kan skapande och utforskande bidra till barns förståelse för digitala processer och mediers olika budskap?

 

Det blir ett spännande program, med kollegor som visar exempel på hur de arbetar i sina verksamheter.

 

Akademin Valand håller föreläsning och workshop i hur man kan arbeta med bild.

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:

fredag 20 februari 8:30-11:30 >>


 

 
     
     
26 mar

Torghandel IKT -
Kreativitet och mediekunnighet i en digital tid

 

 

Social Media Information Overload by Intersection Consulting on Flickr CC by-ncHur ser den skola ut som förbereder elever för studier, arbete och delaktighet i samhälle och samhällsutveckling i en digital tid?

 

Ur programmet:
Exempel på digitalt skapande och undervisning som utvecklar elevers medie- och informationskunnighet (MIK) samt en interaktiv föreläsning om kameran som ett verktyg för att förstå mediers uttryck och påverkan av 
Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning på Akademin Valand. 

 

Programmet presenteras allt efter som det blir klart.
Anmäla dig kan du göra redan nu.

 

 

Till anmälan >>

torsdag 26 mars 13:00-16:00 Grundskolans lägre åk >>
torsdag 26 mars 15:00-18:00 Gymnasiet/grundskolans högre åk >>

 
     
     
     
27 mar

Torghandel Ledare - Extra Large
Leda kreativitet och mediekunnighet i en digital tid

 

Plats: Folkets hus, Järntorget

Tid: 8:30-12:30

 

Den digitala världen är redan i dag en självklar del av barn och ungas vardag, både i skolan och på fritiden. Men hur får skolan eleverna att utvecklas till kreativa och kritiskt tänkande producenter snarare än passiva konsumenter?

 

Att lära barn och unga programmering och att använda IT i skapandeprocesser pågår för fullt runtom i Europa. I Storbritannien och Finland är programmering redan inskrivet i läroplanerna. I Sverige pågår flera intressanta projekt.  Bland annat i Göteborg.

 

Torghandel presenterar vad som är på gång, vilka resurser som finns att tillgå och visar på olika möjligheter att (in-)leda en kreativ och skapande verksamhet. Vi passar också på att introducera begreppet Makerspace.

 

ur programmet:

Carl Heath Foto: Kristina Alexanderson CC (BY-NC-SA)makerspace i skolan

Vad är Makerspace och hur hänger  Makerspace och programmering
ihop med entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling och demokrati? 

 

Carl Heath, forskare och utvecklare på Interactive Institute och motorn i projektet Makerspace i Skolan, talar om utmaningar men framför allt om möjligheter när det gäller innovation och skolutveckling.

 

leda skolutveckling för kreativitet och mediekunnighet

Marie Sköld, rektor Nordlyckeskolan och Amanda Waldem, förskolechef i Lundby delar exempel och sina erfarenheter av utveckla ett pedagogiskt nytänkande, som drar nytta av den digitala utvecklingen.

 

Läs mer i  programmet >>

 

 

   
 

 


     


Hösten 2014

 


 

 
 

Torghandel vill med exempel från den dagliga verksamheten i skola och förskola, öppna upp för samtal och erfarenhetsutbyte och inspirera till att pröva nytt. Lärare visar hur digitala verktyg och resurser kan fungera som didaktiska verktyg och funderar kring hur detta påverkar lärarrollen. Torghandel Ledare har fokus pedagogiskt ledarskap och visar bl.a. exempel på hur skolledare tillsammans med personal skapar förutsättningar för förändringsarbete.

 

Är du intresserad av att berätta hur du arbetar i förskolan/skolan eller hur ni arbetar med förändring i verksamheten/stadsdelen? Kontakta helen.henriksson@educ.goteborg.se

 

Information till dig som ska besöka Torghandel >>


Information till dig som ska föreläsa på Torghandel >>

 

 
     
19 sept

Torghandel Ledare

Leda för språkutvecklande undervisning


 

Alfabet

Språkutvecklande undervisning gynnar alla elever, särskilt dem med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Men vad behöver lärare kunna för att arbeta språk-utvecklande och hur skapar skolan förutsättningar för att alla elever ska få möjlighet att utveckla språklig så väl som digital kompetens?

 

Till programmet >>

 

 

Till Torghandel delar: 
Inspelade föreläsningar och material >>

 

 
     
     
24 sept

Torghandel IKT

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

 

Språkutvecklande arbetssätt

Torghandel IKT inleder läsåret med temat språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Hur jobbar t.ex. lärare i matte och NO för att utveckla elevernas ämnesspråk? Vilka digitala verktyg använder svenskläraren i R2L?

 

Sara Mörtsell, Education Manager @WikimediaSE, kommer hit för att prata om hur du kan arbeta språkutvecklande med hjälp av Wikipedia och Wikimini i undervisningen. Sara kommer även att presentera tankar på en fortbildning för lärare, som är intresserade av att bli lärspridare för wikipedia och/eller wikimini.

 

Det blir dessutom exempel från kollegor, som arbetar med källkritik och en workshop där du testar modellen TPACK (Technoloogy - Pedagogy - Content - Knowledge) för att spåna nya idéer för din undervisning.


Till programmet >>


Torghandel delar: Inspelade föreläsningar och material >>


 
     
     
1 okt

Torghandel IKT - Förskolan

 

Händer I höst lägger vi en separat Torghandel med program för förskolan för att få in fler föreläsare och workshops.

 

Personal i förskolan visar exempel på hur de arbetar med digitala verktyg och resurser för att inspirera och utmana samt synliggöra och dokumentera barns lärande. Korta presentationer tänkta att öppna upp för erfarenhetsutbyte och samtal.

 

Till programmet >>

 

Torghandel delar: Inspelade föreläsningar och material >>


 
     
     
27 nov

Torghandel IKT

Bedömning för lärande

 

Kollegor visar exempel på hur de arbetar med nyckelstrategierna i formativ bedömning och ger exempel på digitala verktyg för att tydliggöra mål, synliggöra elevernas lärande, ge återkoppling, underlätta kollaborativt lärande och stötta eleven i att äga sitt lärande.

 

Till programmet >>

 

Till anmälan: 

torsdag 27 november 13:00-16:00 Grundskolans lägre årskurser >>
torsdag 27 november 15:00-18:00 Gymnasiet/grundskolans högre årskurser >>

 

 
     
     
5 dec

Torghandel Ledare 
Leda BFL och kollegialt lärande

 

Att diskutera och arbeta tillsammans är på många skolor självklart. Det som forskningen lyfter fram är vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet. Hur skapar manGrupp hållbara strukturer som ger utrymme för kontinuerliga pedagogiska samtal, där lärarna tillsammans delar med sig av arbetssätt, provar och utvärderar olika metoder och för ett ledarskap som driver de pedagogiska frågorna?

 

Skolverket har flera intressanta reportage om skolutveckling och forskning>>

 

Till programmet >>

 

Till anmälan: 
fredag 5 december 8:30-12:30 >>


 
     
     


Våren 2014

 


 

 
 

Dylan WiliamTorghandel erbjuder en mötesplats för erfarenhetsutbyte kring skolutveckling och pedagogik som synliggör lärande. Vårens Torghandlar och Center för Skolutvecklings relaterade event bjuder på teman som Spel för lärande, Ledarskap: Unga, Internet och skolan m.m.

 

Tiderna för årets Torghandlar ser du nedan. Programmen skrivs in allt eftersom det blir klart.

 

Vårens stora event: Dylan Wiliam kommer till Göteborg!

Den 7 maj står Center för skolutveckling som arrangör för att följa lärande - formativ bedömning i praktiken med professor Dylan Wiliam på Svenska mässan. Läs mer om eventet och anmäl dig här >>
 
     
     
20 februari

Carl Heath Foto: Kristina Alexanderson CC (BY-NC-SA)

Torghandel IKT- Spel för lärande

Spelifierat lärande - Vad, hur och varför? På dagens Torghandel har du möjlighet att lyssna på Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute, som bl. a pratar om hur leken är ett eget verktyg som förändrar och ger perspektiv.

 

Det blir även workshops, där du kan att skapa en egen App, bygga i Minecraft, pröva det upplevelsebaserade spelet ”Mot alla odds” för mänskliga rättigheter mm.

 

att leka, att göra, är lärande.

Till programmet >>


till anmälan:
torsdag 7 mars 14:00-17:30 >>

 

 
     
27 februari

Torghandel Ledare - Unga, sociala medier och skolan

På .SE hittar du en guide till Ungas integritet på nätet

 

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
Tid: 8:30-12:30

På begäran blir det en extra Torghandel Ledare på temat Unga, sociala medier och skolan. Vilka sajter är våra elever ute på nu? Är det olika i olika åldrar? Hur ser det ut med grooming och mobbning? Hur arbetar vi förebyggande i skolan? Hur bör man agera när det gått fel? Hur jobbar ni med dessa frågor i er skola?


Ur programmet:
Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd, beskriver barns och ungas medieanvändning samt presenterar olika verktyg och insatser som finns för att stödja och stärka barn och unga.

 

Anna Herkestam och Eva Eriksson, rektorer Nya Påvelund, och Marie Sköld, rektor Nordlyckeskolan, delar sina erfarenheter i ett panelsamtal med Yvonne Inge, polis i Göteborg, som bl.a. arbetar med polisanmälningar av nättrakasserier.

 

Är integritet på Internet en fråga för skolan? Kristina Alexandersson, Chef för Internet i skolan på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), presenterar integritet som begrepp samt och visar på hur lärare tillsammans med sina elever arbetar med det inom ramen för skoltävlingen Webbstjärnan.

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:
Torsdag 27 feb 8:30-12:30 >>

 

 
     
7 mars

Torghandel Ledare - Kvalitetsutveckling i förskolan

 

Håll i håll OM håll ut!

Anna-Maria Andersson, Verksamhetsutvecklare och Marie Gustafsson, OC,  Norra HisingenMarie Gustafsson områdeschef och Mia Andersson Verksamhetsutvecklare inom Förskola Norra Hisingen beskriver område förskolas arbete med skapa en helhet och ett sammanhang i det systematiska kvalitetsarbetet och de processer som lett fram till ett långsiktigt arbete för all berörda. Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? 

 

 

 


 

Kvalitetsarbete genom aktionsforskning

 Monica Nylund

Monica Nylund, förskollärare har arbetat med aktionsforskning och handlett arbetslag i verksamhetsutveckling.


"En central tanke i aktionsforskning är att man agerar och förstår genom att reflektera över sig själv som pedagog och genom att bli medveten om den påverkan man har i sin praktik. Den utgår alltid från den egna praktiken, pedagoger identifierar en fråga/ett problem i verksamheten och utifrån det  formulerar en fråga. De studerar frågan genom att ta del av forskning och använda olika verktyg såsom observationer, intervjuer eller loggbok mm. Pedagogerna provar sedan att göra förändringar, observerar dessa och gör nya reflektioner."


Vi får ta del av olika exempel på aktionsforskning i förskolan och tips på hur man kan göra i den egna verksamheten.

 

 

Till Programmet>>

 

Till anmälan: 
Fredag 7 mars 8:30-12:00 >>

 
     
14 mars

Torghandel - Kvalitetsutveckling på fritidshem

 

Till anmälan:
Fredag 14 mars 8:30-11:30 >>

 
     
27 mars

Torghandel - Särskolan


Ta chansen, lyssna till Karen Broegaard rektor på Olshammarsskolan när hon belyser vikten av engagemang i ledarskapet.
 

Hur arbetar man med bedömning? 

Hur kan rektor leder arbetet med att utveckla undervisningen, skapa utmaningar?

 

Låt dig också inspireras av olika tankar och idéer såsom

Konduktiv pedagogik vad innebär det?   

Inkludering grundsärskola-grundskola, gemensam pedagogisk och mycket annat.

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:
Torsdag 27 mars 15:00-18:00
>>


 
     
2 april

Torghandel IKT - Digitala verktyg, förändrad lärarroll?


by Enockson CC by nc saLärare visar exempel från sin undervisning, delar med sig av sina erfarenheter och reflekterar över om, och i så fall hur, lärarrollen förändras, när vi använder  digitala verktyg i undervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:
onsdag 2 april 13:00-16:00 Förskola/grundskolans lägre årskurser >>
onsdag 2 april 15:00-18:00 Gymnasiet/grundskolans högre årskurser >>
 
     
4 april

Torghandel Ledare - Det kompensatoriska uppdraget

Barn- och ungdomsplan Örgryte Härlanda

 

Hur gör man för att få tillbaka eleven i skolan när man har prövat "allt"? 


Till terminens tredje och sista Torghandel Ledare kommer Annicka Sannlind, Angeredsgymnasiet och berättar om hur Onlineskolan arbetar med elevens hela livssituation för att få till en varaktig förändring i positiv riktning.

 

Örgryte/Härlanda berättar om sitt sektorsövergripande arbete med stadsdelens barn- och ungdomsplan, inspirerat av Skottland och deras 'child plan' med fokus på varje barn och samverkan kring hen.

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:
Fredag 4 april 8:30-12:00 >>
 
     

 

 
13 maj

Torghandel Special Skola-museum, en kärlekshistoria

Skola – museum, en kärlekshistoria  Välkommen till en Torghandel Special med föredrag, dialog och workshops med Göteborgs museipedagoger!  Över 4000 skolklasser bokade en kostnadsfri lektion på stadens museer och konsthallar under 2013!  Men vad är det egentligen skolan får? Vilka pedagogiska metoder används i museilektionerna? Hur arbetar institutionerna med LGR 11? Hur kan skolan använda museerna?

 

Läs mer här:
www.museilektioner.se
www.barnkulturgoteborg.se

 

Till anmälan:
Tisdagen 13 maj 15:30-17:30 >>
 
     
     
     

Hösten 2013 

 
     
     
11 sept

Torghandel IKT - Synligt lärande

 

learnTydliggör mål och kunskapskrav med hjälp av bedömningsmatriser i Hjärntorget, använd digitala responssystem för att stämma av hur väl din genomgång fungerat, låt alla elever komma till tals i digitala diskussioner, filma din återkoppling till eleverna -

 

Det blir en härlig blandning av klassrumsexempel och workshops i denna läsårets första Torghandel.

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:
onsdag 11 sept 13:00-16:00 Förskola/grundskolans lägre årskurser >>
onsdag 11 sept 15:00-18:00 Gymnasiet/grundskolans högre årskurser >>


 
     
10 okt

Torghandel IKT - Synligt lärande, praktiska-estetiska ämnen

Jump

Att använda webbtjänster och digitala verktyg eller att filma med mobilen går ganska snabbt att lära sig. Manualer och instruktionsfilmer finns på YouTube och barn och ungdomar brukar mer än gärna hjälpa till.

 

Att komma underfund med på vilket sätt vi kan använda dessa digitala verktyg, så att de bidrar till elevernas lärande tar längre tid. Här gäller det att våga pröva och att dela med sig av sina erfarenheter och försök!

 

Under denna Torghandel får du ta del av inspirerande exempel, när lärare i praktiska och estetiska ämnen delar med sig av vad de har testat.

 

Det blir även workshops, så ta med mobilen och datorn!

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:
torsdag 10 okt 13:00-16:00 Förskola/grundskolans lägre årskurser >>
torsdag 10 okt 15:00-19:00 Gymnasiet/grundskolans högre årskurser >>


 

 
     
11 okt

Torghandel Ledare

Systematisk kvalitetsutveckling för en lärande organisation

Lärande organisation

 

Hur skapas en lärande organisation? Torghandel har bjudit in skolledare som kommer att berätta om sitt pedagogiska ledarskap och systematiska kvalitetsarbete.

 

 

 

Synligt lärande i alla led

Tina Tenggren och Eva Dahl, rektorer på Kronan (F-9) i Trollhättan

 

Bedömning för utveckling

Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan (7-9) i Alingsås

 

Bättre studieresultat för alla elever

Åsa Jouper-Jaan, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Göteborg och tf rektor på Munkebäcksgymnasiet

 

Till anmälan:
fredag 11 okt 8:30 - 12:00 >>

 

Till program med tider >>

 

 
     
14 nov

Torghandel IKT - Internet som pedagogisk arena

Internet som pedagogisk arenaPrecis som föregående Torghandlar handlar det om undervisning och digitala verktyg som bidrar till synligt lärande och formativ bedömning i praktiken. Den här gången med fokus på sociala medier, webbpublicering, etik och källkritiskt förhållningssätt.

 

Till Programmet >>

 


Till anmälan:
torsdag 14 nov 13:00-16:00 Förskola/grundskolans lägre årskurser >>
torsdag 14 nov 15:00-18:30 Gymnasiet/grundskolans högre årskurser >>

 

 
     
15 nov

Torghandel Ledare

Lärande organisationPrecis som för föregående Torghandel Ledare är temat systematisk kvalitetsutveckling med fokus på pedagogiskt ledarskap.

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:
fredag 15 november 8:30 - 12:00 >>


 
     
   

Våren 2013

 
     
  Anmälan >>  

Logga vårens event

Torghandel bjuder in

till skolutvecklande Event vt-13

 


 
 

Det blir Torghandel, förstås, på teman som Specialpedagogik, Entrepenörskap i skolan och 1-1 pedagogik med lärare och skolledare som visar på exempel från sin verksamhet. På programmet hittar du också också speciellt inbjudna föreläsare, workshops i bloggverktyget Wordpress och i Creative Commons och mycket, mycket mer.


Det blir till att se fram emot en kreativ och stimulerande vår!

 
Klicka på rubrikerna för att läsa mer om respektive programpunkt.
     
     
18 januari:

Föreläsning på Stadsmuséet med Anne Bamford

Om kulturens betydelse för goda skolresultat

Professor Anne BamfordVårens program inleds med en föreläsning av en gigant!
Tack vare ett samarbete med Göteborgs Kulturförvaltning har Center för Skolutveckling fått ett begränsat antal platser till en föreläsning med Anne Bamford, professor i pedagogik, som bl.a. forskar kring kulturens betydelse för lärande och som är författare till boken The Wow-factor. En föreläsning som vi i Torghandelredaktionen hoppas många lärare och skolledare vill komma och låta sig inspireras (och kanske uppröras ?) av.

 

Den 7-8 mars följer vi sedan upp samarbetet med Kulturförvaltningen och håller en Torghandel på temat Kultur i skolan.

 

Till anmälan

Stadsmuséet fredag 18 januari 9:00-12:00 - Fullbokat!

Stadsmuséet fredag 18 januari 13:00-14:30 - Extrainsatt

 
     
22 januari:

Torghandel - Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan

 

tisdag 22 januari 15:00 - 18:00
Kom och lyssna och samtala med pedagoger, SYV-are och rektorer som har erfarenhet av att utveckla en mer entreprenöriell skola.

 

Till det fantastiska programmet! >>

 

Till anmälan >>

 
     
20 februari:

Workshops i Creative Commons

Creative CommonsKristina Alexanderson, skolombudsman för Creative Commons Sverige och chef för Internet i skolan, inleder med en grundläggande genomgång om hur Creative Commons fungerar. Därefter blir det workshops. 

Det här är först och främst en eftermiddag för dig som vill lära dig att använda Creative Commons licenser för att sedan sprida det vidare i den verksamhet du arbetar.

 

Till anmälan

onsdag 20 februari 14:00-17:00

 
     
21 februari:

Workshop i bloggverktyget WordPress
Kristina AlexandersonKristina Alexanderson, skolombudsman för Creative Commons Sverige och chef för Internet i skolan leder en praktisk workshop med målet att ge dig som lärare kunskaper i bloggverktyget WordPress för att du ska kunna arbeta med webbpublicering i skolan.

 

OBS! Begränsat till 20 deltagare

 

Till anmälan
torsdag 21 februari 8:30-16:00

 
     
22 februari:

Torghandel Ledare - Att leda en 1-1 skola

Torghandel har bjudit in skolledare som berättar om sina erfarenheter av att starta och leda 1-1 och bjuder nu in dig för att delta i samtalet kring strategier, utmaningar och framgångsfaktorer.

 

Precis som eventet Twittrande rektorer, live-sänder vi, med start ca 8:30 för alla som vill ta del av detta event men inte kan vara på plats. Länk till sändningen kommer att finnas på Torghandels startsida.

 


Abdul Chohan"All will succeed!"

Abdul Chohan, chef för Essa Academy, föreläser via Skype om hur Essa från att ha varit en nedläggningshotad skola blivit en skola med fantastiska resultat.

 

 

 

Edward Jensinger

Samtalande rektorer

Edward Jensinger, rektor på St Pauli gymnasium i Malmö, mer känd som Rektor Edward genom sin mycket uppskattade blogg, presenterar sin syn på ledarskap och samtalar med göteborgsrektorerna Torbjörn Broomé, Sannaskolan och Martin Jägesten, Fiskebäcksskolan, om sina erfarenheter att leda en 1-1 skola.

 

Läs mer om programmet här >>

 

Direkt till anmälan

fredag den 22 februari 8:00-12:00

 
     
7 - 8 mars:

Torghandel - Kultur i skolan

Stadens kulturrum

 

Vi följer upp Anne Bamfords föreläsning om kulturens betydelse för goda skolresultat. Kom och lyssna till konkreta, framgångsrika samarbeten mellan skolan och kulturaktörer. Det kommer att bli ett fantastiskt program!

 

Till programmet >>

 

 

Till anmälan

torsdag 7 mars 13:00-16:00 Förskola/grundskolans lägre årskurser

fredag 8 mars 9:00 - 12:00 Gymnasiet/grundskolans högre årskurser

 

 
     

22 mars:

 

Torghandel Specialpedagogik
Inkludering- en skola för alla

 

RättvistInkludering, arbetssätt som gynnar tillgängligheten, kommunikativa metoder, förebyggande elevhälsoarbete, arbetssätt för formativ bedömning, multimodalt lärande, alternativa verktyg - allt finns med i denna späckade Torghandel.

 

Till Programmet >>

 

Till anmälan:

fredag den 22 mars 8:30 - 15:00

 

 

 
     
11 april:

Torghandel - Pedagogik och digitala arbetssätt

Puenteduras SAMR-modell By Eggib

Det blir Torghandel med fokus på hur pedagogik och digitala arbetssätt kan hitta nya vägar till lärande. Hur ser uppgifter och arbetsprocesser ut som verkligen använder teknikens möjligheter?

 

Till programmet >>

 

 

Till anmälan:

torsdag 11 april 13:00-16:00 Förskolan och grundskolans lägre årskurser

torsdag 11 april 15:00-18:00 Gymnasiet och grundskolans högre årskurser

 

 
     
12 april:

Torghandel Ledare: IKT-dusch för skolledare

 

IKT-dusch av Lena HartmanFörutom workshops i digitala verktyg som t.ex. Skype och Twitter blir det föreläsning och samtal kring sociala medier. Hur lär skolan barn och ungdomar etik och moral på nätet? Hur hanterar man situationer som förtal och nätmobbning?

 

Till programmet >>

 

Till anmälan:

fredag den 12 april 8:30 - 12:00

 
     

 

 

 

   

Tidigare
TorghandelEvent

 


 

 

 

   
 

22 november: Torghandel - Ordinarie mix

 

29-30 oktober: Torghandel på Mötesplats skola


19 okt - Lärande för hållbar utveckling

 

12 oktober - Extra Torghandel Fritidshem

 

13 september - Extra Torghandel Webbstjärnan

Klicka här

 

Om surfplattor och "paddagogik" 10 maj

Klicka här


Om ledarskap 11 maj

Klicka här


Lokalt event Askim- Frölunda Högsbo

Fritidshem 25 maj

Klicka här

 

Att kommunicera 19-20 april

klicka här


Att presentera 22-23 mars 2012

Klicka här


 

Extra Torghandel Fritidshem 16 mars

Klicka här


Dela och Publicera 23-24 feb

 

Klicka här

 

Samarbeta och skapa jan 2012

Klicka här


Extra Torghandel Entreprenöriellt lärande jan 2012

Klicka här

 

Att dokumentera och bedöma nov 2011

Klicka här

 

Att inspirera okt 2011

Klicka här

 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11