Torghandel IKT och inkluderande undervisning

onsdagen den 18 februari 

 


         
 


 
 

inkluderande undervisning

Hur kan man arbeta med olika uttrycksformer, för att ge alla elever möjlighet att få syn på och bidra med sitt lärande?

 

Hur kan iPads användas för att stödja en inkluderande undervisning? Vilka kompensatoriska hjälpmedel kan en elev med läs- och skrivsvårigheter ha nytta av? Hur kan en nyanländ elev, delta i ett samtal med svensktalande elever, innan svenskan är på plats?

 

I dagens Torghandel visar lärare och pedagoger, i olika verksamheter, exempel på hur de använder IKT som stöd för en inkluderande undervisning.

 

Schemat med plats och tid presenteras här, senast en vecka innan eventet.

 
 

 

till anmälan

13:00-16:00 grundskolans lägre åk >>

15:00-18:00 gymnasiet och grundskolans högre åk >>

 

 
 
   
 

Tid

Draken

40-50 platser

Gillestugan

20 platser

Trappan

12-15 platser

Folkan

12-15 platser

13:00-14:00

inkl. paus

 

visa mig vad du ser

 

Linda Sternö


 


   

 

       

14:00-15:00

inkl. paus

projekt minecraftklasser

Felix Gyllenstig


läsläxa i aurasma

 

Sabah Coskun

   

 

       

15:00-16:00

inkl. paus

lärplattor hjälper nyanlända med språket

Cia Tiberg

en skola för alla


Mina Anger


inkludering och didaktiska överväganden

Anna Hansson

Daniel Viklund


läsläxa i aurasma

 

Sabah Coskun

 

       

16:00-17:00

inkl. paus

 

lärplattor hjälper nyanlända med språket

Cia Tiberg


inkludering och didaktiska överväganden

Anna Hansson

Daniel Viklund

 


 

 

 

 

       

17:00-17:45

 

 

visa mig vad du ser

 

Linda Sternö


 


   

 

       
 
 
    
 

Linda Sternö

Linda Sternö, lektor i filmisk gestaltning, Akademin Valand, Göteborgs universitet

 

Visa mig vad du ser

 

Med kameran får barn och ungdomar, utifrån sitt perspektiv, möjlighet att visa oss sin värld, hur den ser ut och vad som är viktigt i den.

 

Det skapar också förutsättningarna och grunden till ett kritiskt tänkande kring bild och film.

 

Linda inleder och avslutar eftermiddagen med en interaktiv föreläsning.

 
 
         
 

Cia Tiberg

Cia Tiberg, SO och svenska, Gårdstensskolan åk 6-9

 

Lärplattor hjälper nyanlända med språket

 

Jag heter Cia Tiberg och undervisar nyanlända elever i år 6-9 på Gårdstensskolan i Angered. Då elevgruppen är mycket heterogen ser jag det som en utmaning att möta och tillgodose respektive elevs behov och där ser jag lärplattan som ett mycket bra och kompletterande verktyg. Det ger eleven möjlighet till språkutvecklande arbete och färdighetsträning i sin egen takt.

 

Jag kommer att presentera de appar vi arbetar mest frekvent med.

Se nyhetsklipp på SVT.se

 
 
         
 

Sabah Coskun

Sabah Coskun, Hammakulleskolan åk F-3

 

Läsläxa i Aurasma

 

Hur får man barn känna lust och deras vårdnadshavare att känna sig delaktiga?

 

Läsförståelsen och arbetet kring läsläxor har fått en helt ny innebörd för mig, mina elever och deras föräldrar. Eleverna använder Aurasma hemma för att höra mig läsa och uttala alla ord i läsläxan. De kan lyssna så många gånger de vill eller behöver.

 

Eleverna kan hålla föräldrarna uppdatera på vad vi arbetar med i klassen genom att visa Aurasmafilmerna.

 

Här berättar Sabah om hur hon och eleverna arbetat med appen Aurasma. En film säger mer än tusen ord!

 
 
         
 

Felix Gyllenstig

Felix Gyllenstig, lärare Frölunda Högsbo

 

 

Projekt Minecraftklasser
Nya vägar till lärande

 

Felix Gyllenstig Serrao bloggar under pseudonymen Spelläraren. Han håller i ett projekt som heter Minecraftklasser där han handleder lärare i att använda Minecraft som ett pedagogiskt verktyg.

 

Tanken med projektet är att hitta nya vägar och skapa lust till lärande genom våra IKT-verktyg. Under presentationen kommer Felix att berätta om hur projektet fortskridit och visa vad eleverna lär sig i Minecraft.

 

Till Felix hemsida Spelläraren

 
 
         
 

Anna Hansson, Specialpedagog och Daniel Viklund, lärare i musik och Förstelärare i IKT, Angeredsgymnasiet

 

 

Inkludering och didaktiska överväganden

 

"Molnbaserat stöd för alla. Perspektiv på digitala lärverktyg i Chromemiljö"

Daniel presenterar Appwriter, en talsyntes och skrivstöd, som nu finns som ett tillägg i GAFE på UBF. Sen tänker vi oss en diskussion kring inkludering och de didaktiska överväganden som vi som lärare behöver hålla i minnet i användandet av digitala lärverktyg.

 

Kanske hinner vi också närma oss digitala lärverktyg i relation till elever med en flerspråkig bakgrund.

 
 
         
 

Mina Anger Sjumilaskolan

Mina Anger, Specialpedagog och tf rektor på Sjumila, Västra Hisingen

 

En skola för alla

 

Hur kan digitala verktyg, hjälpmedel, appar och program underlätta i ett inkluderande klassrum. Med hjälp av ex handscanner, talsyntes, digitala läromedel, ljudböcker och schemaprogram kan vardagen underlättas för elever i behov av anpassningar utan att du som lärare behöver ägna timmar åt anpassningar och utan att eleven behöver känna sig avvikande eller utanför.

 

Mina Anger är specialpedagog och Tf rektor på Sjumilaskolan. Hon visar några olika hjälpmedel och bjuder in till ett samtal om hur teknik kan underlätta i en skola för alla.

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Marlis Ohrem

Marlis Ohrem, lärare svenska och språk, Katrinelundsgymnasiet

 

INSTÄLLT

Elevers lust och kreativitet

Hur kan vi öka elevers lust att lära, bli mer kreativa och entreprenöriella?

 

Att använda olika digitala verktyg som Google-dokument, Webbstärnans blogg, video m.m. underlättar för eleverna att samarbeta utifrån sina egna förutsättningar, träna på självvärdering och kamratrespons. Verktygen erbjuder också olika möjligheter att presentera och publicera sina arbeten. 

 

Marlis undervisar i svenska och moderna språk men verktygen och sättet att arbeta passar i alla ämnen.

 

 

 
 
 
 

TorghandelTV Statyjägarna

Karin och Moa Statyjägarna sept-15

 

TorghandelTV Googla tillsammans

Mia Smith Vi googlar det tillsammans sept-15

 

TorghandelTV Propaganda

Sandra Lundskog Propaganda sept-15

 

TorghandelTV Veckans utmaning

Monica Löfgren Veckans utmaning sept-15

 

TorghandelTV Nallen

Annika och Helena Gustavinallen sept -15


TorghandelTV Slöjd 2.0

Eva Söderberg Slöjd 2.0 mar-15


TorghandelTV Carl Heath

Carl HeathSkola för ett interaktionssamhälle mar-15

 

Youtube Kamratbedömning

Frida Hellgren Kesti Kamratbedömningokt-14

 

Formativ bedömning i svenska

Therése Lumberg Formativ bedömning okt-14


Panelsamtal om att leda språkutvecklande undervisning

Samtal om språkutvecklande undervisning sep-14

 

Lisa Adamson om lässtrategier och digitala teknologier

Lisa Adamson Läsning med digitala verktyg sep-14

 

Håkan Glimhage Kritiskt tänk med eleverna feb-14

 

TorghandelTV Kristina Alexanderson om Ungas integritet på nätet

Kristina Alexanderson om integritet feb-14

 

Rektorer samtalar

Rektorer i samtal om förändringsarbete nov-13

 

Elin Skolglund om synligt lärande

Elin Skoglund Hjärntorget för synligt lärande -13

 

Max gör en resa

Max och iPad-gitarren åker till London jan-13

 

Anders Hackzell om elever som filmar NO-lektioner

Anders Hackzell om att filma NO-laborationer okt-11